Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Позиция на Община Сапарева баня във връзка с направена публикация от Информационна агенция „Стандарт нюз” и вестник Стандарт на дата 30.09.2012г. и други подобни публикации от медии

Позиция на Община Сапарева баня във връзка с направена публикация от Информационна агенция „Стандарт нюз" и вестник Стандарт на дата 30.09.2012г. и други подобни публикации от медии
През месец април 2012г. в Управляващия орган на МОСВ беше регистриран сигнал за нередност с рег. № ОПОС/УО/12/031, във връзка с изпълнението на проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня". Проектът е одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.".

Във връзка с този сигнал беше спряно авансовото плащане по договор № 5103020-С-017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Беше извършена проверка от Управляващия орган, съгласно процедура за администриране на нередностите в рамките на «Околна среда 2007-2013г.» до изясняване на случая.
В резултат на извършената проверка, относно постъпилия сигнал за нередност по договор № 5103020-С-017, сключен с община Сапарева баня, Управляващият орган счете, че регистрираният сигнал не касае случай на нередност, поради отсъствието на елементи от определението за нередност съгласно Регламент 1083/2006, няма налице нарушена Разпоредба на правото на общността/националното право, няма действие или бездействие от икономически оператор и не е налице неоправдан разход, отчетен в общия бюджет на Европейския съюз.
Управляващият орган уведоми Бенефициента -община Сапарева баня с писмо с вх. № Ф-41-11/24.07.2012г. , че сигнала за нередност е закрит.

Изложените в публикацията съмнения за «измама»/ «далавера» са неоснователни. Целите, конкретните задачи , дейности на проекта са насочени извън потенциалната ски-зона и туристическите селища на общината. Проектът предвижда освен оценка на туристическия потенциал, екологични изследвания и възстановяване на увредени природни местообитания, изработване и поставяне на информационна посетителска инфраструктура, работа с подрастващите, жителите на общината и посетителите на региона.
Управляващият орган на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» по време на извършване на проверката за установяване на нередност не е налагал мярка за спиране изпълнението на дейностите по проекта. Бенефициента по проекта - Община Сапарева баня изпълнява задължението си да докладва периодично на Междинното звено на оперативната програма за изпълнението на проекта си.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

*Уведомително писмо от УО на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." е достъпено в прикачения файл

  

Прикачени файлове

Уведомително писмо (2.71 MB)